-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

تلویزیون شمشاد یک خلقی ، یک حزب اسلامی ، یک افغان ملتی و یک فیشنی از جامعه مدنی را آورده و سوال میکند که مسعود سنگه سری وو؟ 
تف به این ژورنالیزم