-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۵, دوشنبه

خواب هایی می بینم....
 هرکس دیگری این چنین خواب هایی ببیند،  یک روز در افغانستان توقف نمی کند.
                                                                                               ( احمدشاه مسعود)