-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

-

-

۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

پرتو نادری نوشت

دموکراسی سرطانی اشرف غنی احمد زی در لبۀ پرتگاه! نجات خواهد یافت، یا در ژرفای پرتگاه تاریک استبداد تازه یی فرو خواهد غلتید و از هم خواهد پاشید! زمان پاسخی خواهد داد؛ با دریغ من خطر فرو افتادن آن را بیشتر احساس می کنم!