-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

پرتو نادری نوشت

دموکراسی سرطانی اشرف غنی احمد زی در لبۀ پرتگاه! نجات خواهد یافت، یا در ژرفای پرتگاه تاریک استبداد تازه یی فرو خواهد غلتید و از هم خواهد پاشید! زمان پاسخی خواهد داد؛ با دریغ من خطر فرو افتادن آن را بیشتر احساس می کنم!