-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

اختلاف سفارت امریکا با آمدن حکمتیار کاملن دروغ است

اما چرا این شایعات منتشر می شود؟ 


گزارش های تازه یی درمحافل غیررسمی انتشار داده شده که علی الظاهر سفارت امریکا از معاهده بین دکترغنی و حکمتیار ناراضی است. حتی علت نیامدن حکمتیار در مجلس فردا روز پنجشنبه، ترس از حمله طیارات بی سرنشین امریکا عنوان شده است. اما این ادعا ها به طور کامل دروغ است و مشخصاً بازی با افکار عمومی است. امریکا درجریان همه مسایل قرار دارد و با تمامی رهبران رده اول و دوم، نوبت به نوبت تماس گرفته و قضیه آمدن حکمتیار را نهایی کرده بودند. درضمن محل اقامت حکمتیار را همیشه در تیررس خود دارد. 
اما چرا این شایعات منتشر می شود؟ 
این طور وانمود می شود که دکترغنی امریکایی ها را فریب داده است. توافق حکمتیار با دولت ظاهرن خلاف پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا است؛ زیرا نماینده حکمتیار می گوید که مبارزه ما برای خروج قوای خارجی ادامه دارد! دربخشی از گزارش خصوصی آمده است که حکمتیار در کنر نیز با دکترغنی دیداری انجام داده بود و درهمان نشست به طور کارتمام گفته بود که من با شما کنار می آیم و با شورای نظار هرگز کنار نخواهد آمد.