-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

کرزی، هنوز هم مرشد خاندان فهیم، پیشوای سپنتا و ولی نعمت ضرار مقبل است.

ائتلاف کرزی- فهیم و دیگران رسماً منحل نشده است.برخی محافل، به طور خود جوش، کارزار دادخواهی علیه حامد کرزی را به شکل جزیره های جدا افتاده، راه انداخته اند. هرچند بعد از افشای حساب بانکی کرزی درآلمان از سوی بازرس امریکا، این تحول معنای دیگری هم به خود پیدا می کند، با آن هم این یک اقدام تاریخی و نشانگر بیداری نسل نو سیاسی است. حامد کرزی از نظر اعتبار سیاسی مرده است. اما زمان زیادی سپری نشده است از دورانی که حامد کرزی، مرشد ورهبر مارشال فهیم، پیشوای بی بدیل دکترسپنتا، رئیس صاحب دکترعبدالله، و ولی نعمت ضرار احمد مقبل بود. هیچ کارنامه یی را نمی شود در خاطره ها فسخ کرد.

لطیف پدرام و شورای «نخبه گان» جوان پنجشیر نیز رزمایش های فیس بوکی راه انداخته اند؛ اما اگرفقط یک روز خود را به بررسی رویداد های سیاسی گذشته خیلی نزدیک اختصاص بدهند، به حقایق تکراری و تأسف بار که همانا چرخش دور باطل در گذشته است، خواهند رسید.
خاندان مارشال فهیم، همین اکنون با حامد کرزی در ائتلاف سیاسی و اقتصادی قرار دارد، همین ائتلاف، جمع سپنتا و ضرار مقبل، هزاران تروریست را از بند آزاد کردند، و به تعهدات قبلی با طالبان هنوز هم وفادار اند. سپنتای خاین که تئوری های کهنه را گاه گاه نشخوار می کند، یک بار هم حاضر نشد درین باره مسئولیت خود را توضیح دهد. این چهره ها سهل جفنگ می بافند و در کار تروریزم پروری و اکمال طالبان از بودجه دولت، تمام کاسه و کوزه ها را به فرق حامد کرزی می کوبند؛ اما این نقاب پوشی ها، نقش گام ها و سهم خاینانه آنان را نمی زداید. کرزی در رأس یک تیم بود.
سپنتا همین حالا سگ کرزی است و به درگاه از رونق افتاده اش، بروتک می زند و «گوساله سیاسی» نیز خدایی جز کرزی ندارد. محافلی که جریان دادخواهی علیه کرزی را هدایت می کنند، اول با «ستون پنجم» وابسته به کرزی در ولایات و قصبات خود رویاروی استند. به نظر من این کمپاین نتیجه نمی دهد؛ یاد تان باشد که به زودی، از سوی همان مارهای آستین، تهدید شده و متلاشی خواهند شد.