-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

لست مادرخطا های افغانستان

لیست اسامی آنانی که از عواید ملت بیچاره به کار وجاه رسیدند؛ اما به همین مردم به نفع ای اس آی خیانت کردند.فهرست آن عده افغان هایی که هواپیما و چرخبال های قوای هوایی کشور را به پاکستان انتقال داده اند:-
1:- تورن جمال الدین رباینده جیت (می - 8 ) از میدان کندهار به تاریخ : 07.02.1359
2:- تورن محمد نبی رباینده طیاره (سو - 7 ) از میدان کندهار به تاریخ : 27.08.1362
3:- جگرن فقیرمحمد رباینده طیاره (ان - 26 ) از میدان کابل به تاریخ : 01.07.1362
4:- تورن محمدحسین رباینده جیت ( ام - 25 ) از میدان خوست به تاریخ : 04.02.1364
5:- محمد داوود رباینده طیاره (میگ 21) از میدان بگرام به تاریخ : 01.08.1365
6:- عبدالمالک رباینده طیاره ( ان - 26) از میدان بگرام به تاریخ : 30.02.1367
7:- تورن اسدالله رباینده طیاره ( میگ21) از میدان بگرام به تاریخ : 01.08.1367
8:- تورن سخی الله رباینده طیاره (می-35 ) از میدان کندهار به تاریخ : 12.04.1368
9:- تورن محمد حاد رباینده طیاره ( می-25) از میدان کندهار به تاریخ : 12.04.1368
10- تورن جان محمد رباینده طیاره (سوو-22) از میدان بگرام به تاریخ : 15.04.1368
11-جلال الدین رباینده طیاره ( میگ21) از میدان بگرام به تاریخ : 07.07.1368
12-هواپیمای ترانسپورتی ( می - 17 ) که حامل برید جنرال غلام رسول قوماندان گارنیزیون شیندند و جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع وقت بود از میدان هوائی شیندند پرواز و در همآهنگی با نیاز محمد مهمند عضو بیروی سیاسی، به تاریخ 17.12.1368 به پاکستان انتقال داده شد.
13-جگرن گلاب الدین پیلوت ، بریدجنرال خواجه محمد شفیع کشاف و دگروال سیف الدین اعضای بورد تخنیک همراه با دگر جنرال عبدالقادر قوماندان عمومی قوای هوایی و مدافعه هوایی، بریدجنرال میر حمزه و چند تن دیگر از کودتاچیان همزمان با طیاره حامل شهنواز تنی به تاریخ 17.12.1368 با طیاره حامل شان ( ان - 12) به میدان هوائی اسلام آباد نشست کردند.
افراد متذکره به استقبال گرم (آی اس آی) مواجه شدند! اینها قبل از قبل توسط (آی اس آی) استخدام شده بوده و طیاره های قوای هوایی کشور شان را به (آی اس آی) تحفه دادند، در حالیکه در تعلیمات نظامی خوانده اند که اسلحه دولت "ناموس" دولت و ملت میباشد.
این مطلب را تا حد توان شریک کنید تا هویت خائنین ملی افغانستان افشا شود دیگر کسی همچو این پست ها جرئت نکند سرمایه های ما را به یغما ببرند ....