-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

از شاهکار های خان های دوسره در پشتونخوا

خان عبدالولي خان سر دكتر نجيب كلاه گذاشته بود
خاطرات عبدالوكيل، جلد دوم، ص ٨٦٩، نقل به مضمون 
ولي خان با نجيب الله قرار گذاشته بود كه همزمان با تكميل خروج قواي شوروي ... ده ها هزار تن از مردمان آن سوي ديورند را از مرز تورخم مارش كنان به جانب افغانستان بياورد ...و همبستگی خود را با كابل اعلام كند. عبدالولي خان به اين منظور سه ميليون دالر از نجيب تقاضا كرد... نجيب جواب مثبت داد... نجيب بكس پول را در حضور سفير شوروي به ولي خان داد...اما ماه ها سپري شد و از مارش خبري نبود...نجيب با عصبانيت باري گفت پول ما را بردند ومارش هم نكردند.
فردوس کاوش