-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

احمدشاه مسعود گفت: شعر دستگیر «پنجشیری» را چاپ نکندر سال1372 یک قطعه شعر با خط و کتابت دستگیر «پنجشیری» عضو بیرون سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به هفته نامه کابل رسید. گویا قصیده یی بود طولانی در وصف احمد شاه مسعود و انباشته از اسطوره گرایی و خراسانی گری. از دیدن سرودۀ پنجشیری حیرت زده شدم. دو روز بعد، برای اجرای کاری به مهمانسرای وزیراکبر خان رفتم. بیروبار بود و از حس اتفاق، فرمانده درآن جا آمده بود. با حضور ذهنی شگفت انگیزی که داشت، از دور صدا زد:
در شمارۀ نو اخبار تان چه داری؟
گفتم: خبرها و تحلیل هایی از وضعیت دارم. مگر یک چیز جدید هم دارم، یک شعر مطول در وصف خود شما.
گفت: از کیست؟
گفتم: از شخص خود دستگیر «پنجشیری»!
از جمع کاغذ ها، شعر پنجشیری را به سویش پیش کردم. از گرفتن پنج ورق شعر، احتراز کرد: کار ندارم... کارندارم... خوب شد که یاد آوری کردی که بگویم هیچ گاه چنین چیز هایی را در وصف من چاپ نکن!
گفتم: آمرصاحب، یک بار بخوانش، شاید لازم بدانی نشر شود.

گفت: ارزش ندارد. حدس میزنم چه است... ارزش ندارد... کسی که به رفقای خود تا آخر ایستاده نشده، چه به درد ما میخورد؟!