-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳, شنبه

کنایه نویسی ظریفانه حمیدالله «حمید»

به توجه همجنسگرایان افغانستانی!


یک موسسه وکالت در انگلیستان روی خطرات موجود بر همجنسگرایان افغانستانی در حال آماده سازی کیسِ هدایتِ کشوری است. در آن کیس دادگاه هدایتی را تهیه خواهد نمود تا تصمیم گرفته شود که آیا هیچ یک/برخی/همه همجنسگرایان افغانستانی واجد شرایط پناهندگی به دلیل مواجه بودن به "خطر واقعی شکنجه و آزار و اذیت" باید باشند. این کیس های هدایت کشوری هرچند سال یکبار تهیه می‌شوند و برای چند سال به حالت اجرا باقی می‌مانند. این کیس ها نه فقط به کشور انگلیستان راجع می‌گردند، بلکه سایر کشورهای پناهنده پذیر هم برای تصمیم گیری در مورد ادعای پناهندگی به این کیس ها مراجعه می‌کنند.
این موسسه وکالت خواهان جمعآوری شواهد هرچه بیشتر خطرات موجود بر همجنسگرایان افغانستانی است. امیدوارم شما بتوانید توضیحاتی در مورد تجارب خودتان و آنچه در مورد دیگران شنیده اید، بدهید. همچنان امیدوارم معلومات تماس تانرا در میان بگذارید تا این موسسه بتواند مستقیماً با شما صحبت نماید.
سوالات ذیل از شما پرسیده خواهد شد:
۱ ـ همجنسگرایان افغانستانی در داخل افغانستان چگونه زندگیی دارند؟
الف: در مناطق تحت کنترل طالبان
ب: در اطراف و مناطق روستایی
ج: در کابل
۲ ـ تحت چه شرایطی در خطر از سوی فامیل هایشان هستند؟ چگونه می‌دانید؟ مثالهایی؟
۳ ـ تحت چه شرایطی در خطر از سوی پلیس هستند؟ چگونه می‌دانید؟ مثالهایی؟
۴ ـ آیا شنیده اید که همجنسگرایان از منابع دیگری رنج ببرند، از قبیل طالبان، داعش، و جامعه عمومی؟
(از تجارب خطرات، شکنجه، و آزار و اذیت بر خودتان و از شواهد تان بر قتل، شکنجه، و آزار و اذیت دیگران معلومات و توضیحات بدهید.)
لطفاً متن معلومات و توضیحات تانرا همراه با معلومات تماس تان به من ارسال نمایید تا من با موسسه وکالت در میان بگذارم.
همچنان این آگهی را همرسانی کنید.