-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

دکترغنی! اگر500 میلیون از پاکستان گرفتی، من دوستِ پاکستان و سجاده نشین درگاه تو می شوم!

دکترغنی از تعهد 500 میلیون دالری پاکستان قدردانی کرد.
اشاره: پاکستان به مردم خویش پنج کلدار نمی دهد؛ تازه انتظار داری که به افغانستان «جهاد زده» بدهد؟


به حواله روزنامه The Nation  چاپ پاکستان، دکترغنی از تعهد کمک 500 میلیون دالری پاکستان در کنفرانس بروکسل تمجید کرده است.

من به دکترغنی یک نکتۀ ساده را یاد آور می شوم.  شما که در سطح جهانی در بخش های مالی و اقتصادی کار کرده اید، درطول تاریخ پاکستان و قریب هفتاد سال عمر تان، کدام موردی را همچو شاهد و مدرک به یاد دارید که پاکستان برای کدام کشور همسایه یا غیر همسایه یی خویش این مبلغ هنگفت را کمک کرده باشد؟
دکترغنی، شما سیاست غرب در منطقه را تحلیل و تشریح کرده می توانید؛ اما بعید می دانم پاکستان را بشناسید. برای شناختن پاکستان لطفن نزد حکمتیار، استاد سیاف، صبغت الله مجددی و ورثۀ استاد ربانی و نزدیکان ملاخالص، شاگردی کنید.

خدا کند تا زمان پوره شدن میعاد اجرای تعهد پاکستان و ماهیت این 500 میلیون دالر خیالی، شما زنده باشید و ماهم زنده باشیم که چند پول پاکستانی خرج توسعۀ افغانستان خواهد شد. پاکستانی ها که دربرابر سیاست هندی ها در افغانستان زمینگیر شده اند، حالا از هیچ، یک چیزی می سازند. این سیاهه را از برای این نوشتم که به چیزی ناخورده از دست پاکستان، شکر نکنید و بیش از موقع، سِ ستایش وتمجید به آستان آن ها خم نکنید. لابد به خاطر تان هست که کرزی حرفی احمقانه گفته بود؟ او گفته بود هرگاه کشوری به جنگ پاکستان برود، ما دردفاع از پاکستان درکنارش خواهیم بود!
راه تان را از کرزی وطالب پرستی جدا کنید.
 اگر 500  میلیون دالر کمک پاکستان به افغانستان رسید و خرج شد؛ من به حیث یک شهروند افغانستان، غلام پاکستان و سجاده نشین درگاه شما خواهم شد. اگر عکس قضیه اتفاق افتاد، لااقل سیاستی را در سطح داخل دنبال کنید که جنگ عملیاتی ابدی تا زمان از نفس افتادن پاکستان ادامه پیدا کند. خدا را مشکوریم که در حیات خویش شاهد این هستیم که خواب های «عمق استراتیژیک» پاکستان درحال معکوس شدن است.