-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۵, چهارشنبه

تمرد بی سابقه جنرال دوستم، سرنوشت ساز است

«شورای هم آهنگی» مناسب ترین جایگزین برای حکومت لرزان وبی آیندۀ «وحدت ملی» است. حکمتیار پشت دروازۀ حوادث منتظر است.


موجی از هرج و مرج نظامی و عملیاتی سراسر متناقض، افغانستان را در بر گرفته است. انتقال هزاران نفر به سوی شمال و غرب، به طور منظم ادامه دارد. طرح جدید انگلیسی، متمرکز بر مهندسی نظامی سیاسی درکابل است. نتیجه گیری این است که ادامۀ عمر حکومت وحدت ملی به فایده هیچ کسی نیست و باید یک جریان جدید جایگزین آن شود. اکنون چانس مجدد برای حرکت «شورای هم آهنگی» مرکب از جنبش، حزب اسلامی و حزب وحدت اسلامی به وجود آمده است.

سران جمیعت اسلامی و مقاومت گران به لرزه افتاده اند.

با این حال، زمان طلایی برای دکتر عبدالله دست داده است تا در زمینه اجرای کامل مفاد مندرج در توافق نامه سیاسی را که به ایجاد حکومت وحدت ملی انجامید، و کاملن روی کاغذ باقی مانده، پا به میدان بگذارد. اما نود ونه درصد مردم به عبدالله باور ندارند.
جنرال دوستم هیچ چیزی را نا گفته نگذاشت. چنین تهدیدی هیچ گاه از زبان وی شنفته نشده بود.
وی گفت: معاونت اول ره رئیس جمهور به ما داده گی نیس. و معاوت اول را هم کسی از مه گرفته نمی تانه، خود خواهی و تمرکز گرایی. ما غیر متمرکز گفته مبارزه کرده ایم. لویه جرگه دایر شود. قدرت در دست یک نفر نباشد. یک ولسوال هم باشه تو تعیین کنی. ما یک از خدا و دوم باور ما سرملت ما است.  ما سر او گپ ها ( با اشاره انگشت) همی قه هم رای نمی زنیم. همین طور آدماره پرانده گی هستیم، از نگاه سیاسی هم می پرانیم، از نگاه امنیتی هم باشه.

حال یک حالت اضطراری و انتظار حاکم است و دولت عملن به حالت تعلیق درآمده است. اگر عبدالله و دیگر خم گردن ها گمان می کنند که دکترغنی حاضر به تفویض صلاحیت های قانونی برای آن ها خواهد شد، صرفن تسلیم عادات مکروه خود می شوند. تیم دکترغنی بدتری اشتباهی را که مرتکب شده و حاضر است هزار بار دیگر بردهل آن خطا های خطرناک بکوبد؛ انصراف از تمرکز گرایی و مطلق گرایی تاریخی است.
جنرال دوستم از قفس بیرون پریده و تیم ارگ به سرعت عبدالله را یک مقدار امتیاز می دهد تا دوستم را به طور کامل از نظر صلاحیت و ظرفیت تهدید بالقوه نظامی نا توان و منزوی کند. امید است که عبدالله و غنی اسیر این کج راهه نشوند. من قطعن باورمندم که تیم ارگ سعی می کند والی بلخ را به جان دوستم بیاندازد. اما جنرال دوستم قادر است تمام خوازه ها و چوب بست های این حکومت به شدت قومی شده را در هم بشکند. 
فاریاب ناف شمال است و لنگر دیسانت های اپراتیفی برهمین منطقه سنگینی می کند.
درتاج التواریخ عبدالرحمن خان اشاره کرده است که ازبک هیچ گاه دوست افغان نمی شود. دوستم بر سیاست «عبدالرحمن خانی» تاخته است.