-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

مقدمات یک ائتلاف جدید بر محور جنرال دوستم درشمال

درخبر، از حنیف اتمر، سلام رحیمی، حامد کرزی، زلمی هیوادمل و دکترحیدر ( از بسته گان شهنواز) به عنوان طراحان اصلی قطعات ملیشه های قومی نام برده شده است.اطلاعات از منابع خاص در شمال افغانستان مشعر اند که یک ائتلاف جدید سیاسی با اشتراک فعالان وابسته به طیف ازبک، تاجک و هزاره  در تایید و دفاع از موضع سیاسی و مطالبات جنرال دوستم درحال شکل گیری است. 

درخبر آمده است که اصول کلی مطالبات جنبش اعتراضی جدید با محوریت جنرال دوستم، به طور مشخص، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی عنوان شده است. این درحالی است که به سلسلۀ اخبار واصله در مورد تشکیل گارد قومی به حمایت عربستان وقطر، گزارش شده است که دررأس گارد 25 هزار نفری ملیشه ها که قرار است با فرمان ارگ تشکیل شود، دگرجنرال شهنواز تنی، مهم ترین نظامی نزدیک به آی، اس، آی قرار دارد.
عناصری که دست اندرکار این پروگرام اند از سرکوب «بغاوت» جنرال دوستم سخن می گویند و سناریوی بازسازی «منارنجات» نادرخانی با همین اجندا مرتبط بوده است.
درخبر، از حنیف اتمر، سلام رحیمی، حامد کرزی، زلمی هیوادمل و دکترحیدر ( از بسته گان شهنواز) به عنوان طراحان اصلی قطعات ملیشه های قومی نام برده شده است. درگزارش، با اشاره به خبر روزنامه هشت صبح چاپ کابل در مورد تلاش های حنیف اتمر برای دریافت منابع مالی برای گلبدین حکمتیارآمده است که تلاش های هزینه یابی در واقع به منظور مقدمات تشکیل گارد بیست وپنج هزار نفری قومی به راه افتاده و منابع مالی حکمتیار از جای دیگر است.