-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۱, یکشنبه

مهاتما گاندی ناجی هندوستان جدید، در اوج فروپاشی جغرافیایی شبه قارۀ هند و سال های جنگ با پاکستان گفته بود:
پاکستان موجودیت خود را تا صد سال ادامه داده نمی تواند.