-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

های جنرال دوستم، «نباشه» تا ما زنده ایم مثل تو دیگر نروید!

تاریخ، بدین گونه، درکمال ساده گی شکوهناک، در روح نسل های حال و آینده رقم می خورد. پیرمرد، «نباشه» جنرال نیست؛ یک پدیده است.وقتی میجنگد؛ صادق است؛ میخندد؛ بی ریا  است؛ ودکا میزند؛ کاکه، سبکبال و مالک یک قلب ناکرانه پیداست؛ هم خان، هم بیگ؛ هم درویش است؛ نروید به آسانی مردانی این چنین. من دربرخی عملیات ها درمعیت فرقه 53 پس از خروچ سپاهیان شوروی لشکربری او را همراهی کرده ام. به تمام معنی، یک سرباز، یک کوه استوار و درعین حال، مثل کودک سبک خیال و رفیق است...
کاخ صدارت کجا مانده و این دیگدان وچایجوش در فاریاب کجا...