-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

توافق با طالبان، صلح نمی آورد؛ شکل جنگ را عوض می کند

صلح با حکمتیار و طالب، آماده گی برای یک جنگ پیچیدۀ دیگر است و به حل مسأله افغانستان ربطی ندارد.


روزنامۀ گاردین با نقل قول از منابع طالبان می‌نویسد که ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر نیز درگفت وگو با معصوم استانکزی شرکت خواهد کرد.
 تلاش های دیرهنگام «صلح» تحت پوشش حمایتی امریکا وعربستان، از سوی پاکستان اجرا می شود. بنیاد این تلاش ها بر توطئه و لشکرکشی منطقه یی استوار است و پیشاپیش محکوم به شکست است. توقع برین است که  مصروف کردن یا ادغام طالب وپاکستان دربدنه قدرت سیاسی افغانستان، راه را برای جبهه داعش به سوی آسیای میانه باز خواهد کرد. این برنامه قبل از شروع شدن، پایان یافته است. قدرت عملیاتی عربستان به اندازه روسیه وایران نیست. 
صلح با تروریزم طالبان، مرگ مجسم برای افغانستان امروز است و هیچ گرهی از مشکل درهم پیچ چهل سال اخیر نخواهد گشود. مشخصۀ منفی و جنگ آفرین طالب، اشاعۀ روحیات شوونیستی به شدت قوام یافته استم. هر نوع نزدیکی یا توافق سیاسی با طالبان، شروع یک فصل بدون تاریخ جنگ جدید خواهد بود.