-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۸, یکشنبه

به نظرمی رسد که مرحلۀ جدید جنگ در کندز، برخاسته از یک ائتلاف جدید منطقه یی است. این جنگ، (اگررابطۀ دیالکتیکی تشدید تنش بین قدرت ها درشهر حلب را درنظرداشته باشیم) بخشی دیگری از جنگ سوریه است؛ یا جنگ سوریه درجایی دیگر، دنباله پیدا می کند.
از رهگذر نقش حساس اقتصادی افغانستان، هدف این جنگ، برهم زدن پروژۀ بسیار مهم «توتاپ» و «کاسا یک هزار» است. فشارهای اقتصادی افغانستان برپاکستان فزونی یافته و خطر ایجاد یک وضعیت اضطراری تجارتی- اقتصادی در پاکستان درحال افزایش است.