-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۹, دوشنبه

سی لاری پراز مهمات اردوی ملی به طالبان تحویل داده شدمخالفان مسلح و طالبان از سوی رهبری نهاد ها امنیتی تامین و تجهیز می شوند.

قرار معلوماتی که بدست ما ( شبکه اطلاع رسانی) رسیده است، اضافه از ۳۰ موتر باربری مملو از انواع مختلف مهمات که بدستور وزیر دفاع و رییس امنیت ملی بنام کمک به قندوز در حال حرکت بودند، برای طالبان در بغلان مرکزی تسلیم داده شد.

غرض از بین بردن آثار و علایم بدستور همین دومقام دولتی موترها آتش زده شد.
موتر هایی که آتش زده شده و می سوختند هیچ کدام علایم انفجار مهمات در آنها دیده نمی شد.