-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۸, چهارشنبه

محاسبۀ سراسر غلط پادشاه طلا پرستان

پادشاه طلا پرستان مستقر در ریاض میگوید افغان ها در قلب اش جای دارند.
چه اتفاق افتاده است؟درین احوال متلون و متغییر که با یک اشارۀ سلطان طلاپرست،  حمام خون در حریم همسایه در به دیوارش ( یمن) به راه می افتد؛ درسال هایی که هستی سوریه با پول بدون زحمت طلاپرستان تباه و برباد شده است؛ چرا افغان ها باید در قلب متصدی یک جامعۀ بسته، خسته، طلازده، از تفکر بازمانده و سراسر گوشت خور، جای داشته باشد؟

در 15 سال پیشین، بخش اعظم قدرت های دنیا، با اهداف متفاوت (عمدی یا ناگزیر) به افغانستان ریخته و به کشوری ویران که قریب سی سال تمام با پول دنیای اسلام و با مدیریت ریاض و اسلام آباد به تلی از فاجعه و شکنجه گاهی عصر مبدل شده، خزانه ها ریخته اند؛ هیچ کسی به یاد ندارد که متولی خانه خدا یک شاهی پول برای مسلمانان و کشوری که زمانی در گیرافتاده گی سرنوشت، به فرمان جهاد از سوی آن ها لبیک گفت و خودش را خراب کرد؛ خرج کرده باشد.

از چه رو حالا همین مظلومان در قلب آن مردک تخدیر شده جای داشته باشند؟

آل طلا وشهوت، زمانی لشکر شرارت به جان افغانستان انداختند و نامش را امارت اسلامی گذاشتند. دجالی را از گوشۀ یک مدرسه تحت مدیریت آی اس آی «امیرالمؤمنین» نام نهادند و به نام زمامدار اسلام و لشکردار خدا لقب دادند و جنگ را در خانۀ «افغان ها» مثل آسیاب درد  مرگ بچرخاندند. تل خاک، دو باره به تل خاک بدل شد. اما کسی مشاهده نکرد که سلطان نشین ریاض یک روز پیش «امیرالمؤمنین» افغان زانو زده و رسم حرمت و اجابت به جا آورده باشد. پس این چه گونه امیرالمؤمنینی بود که طلاپرستان به همکاری شیاطین اسلامی اختراع کرده بودند.

اکنون بی گمان آسمان به زمین خورده باشد که به خاک افتاده گان و استخوان شکسته ها، در قلب پادشاه عربی جا گرفته باشد.

چیزی دیگری درکار قضا جاری است. گوشه چشمی دو باره به این خاکدان دارند که میدانی برای جنگیدن با دیگران است. سلطان ندانسته است که این بار در میدانگه این خرابکده، علیه هیچ نیرویی نخواهد توانست بجنگد. محل دور و غریبه یی را انتخاب کرده است. او ازین بعد، باید در «ظهران» و یمن و سوریه و جاده های ریاض وجده وقطیف باید بجنگد؛ نه درکابل و هرات و بلخ. فرصت های گذشته فنا شده و دورۀ حسابدهی فرارسیده است.
بحث تصدی و مدیریت خانه خدا مطرح است. از خانه خدا گاو شیری درست کرده اند. دیرست که درآمد های ثروت اتفاقی را به شهوت و دالر بدل شده و ناپدید می شوند. کشوری که با پول سعودی ویران شده، زمانی شوروی را ویران کرد؛ حالا سعودی و پاکستان را به خاک سیاه خواهد نشانید. پادشاه ریاض!
همه چیز را این بار به اشتباه سنجیده ای!
آن عبدالله شیک پوش، بیش از هرکس دیگری ترا بهتر می شناسد. عجم ها، گور شما را خواهند کند.