-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

معلومات به دست رسیده که گلبدین حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری تشریف دارد وهنگام امضای انترنتی توافق نامه نیز در ارگ حضور داشته است.