-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

جنرال دوستم مرد عقب نشینی نیست

نوشته ی از داکتر نجیب سلام


جنرال دوستم اين بار مصمم به نظر مى رسد و تلاش داردتا بن بست انحصار قدرت را بشكند. هر نوع عقب نشينى براى جنرال دوستم حكم شكست را خواهد داشت و نبايد چنين اشتباهى را اينبار مرتكب شود. براى به كرسى نشاندن خواست هاى عدالتخواهانه ، جنرال دوستم بايد بكوشد تا جبهه مشترك را با ساير نيرو هاى عدالت محور در بيرون و درون نظام شكل دهد و با اتكا به مردم پيش برود. 
تماميت خواهان شوؤنيست با همدستى همكاران حكومتى خود به خصوص تيكه داران تاجيك و هزاره خواهند كوشيد تا جنرال دوستم را تجريد كنند و تضاد ها را ميان اين اقوام همسو دامن بزنند. فرصت طلبان چون عطا ، عبدالله و تيم خليلى و محقق هم از اين فرصت استفاده خواهند برد و تلاش خواهند كرد تا با بشتيبانى از غنى امتياز بگيرند، براى همين دوستم بايد براى خنثى كردن اين توطيه ها آماده باشد. 
از سوى ديگر زمزمه هاى محكمه هاگ را دامن مى زنند تا دوستم را مجبور به عقب نشينى كنند و در فرجام خلع قدرت نمايند. اما جنرال دوستم نبايد از اين بازى هراس داشته باشد ، موضوع افغانستان كدام مساله مجرد و فردى نيست كه دوستم را دنيا محكمه كند ولى حكمتيار را قهرمان بسازد ، موضوع تشكيل محكمه ى بررسى جنايات جنگى در افغانستان كارى ساده ى نيست و اگر روزى تشكيل هم شود بايد همه ى نيرو هاى درگير در اين سه دهه به نوبه ء خود جوابگو باشند و تشكيل چنين محكمه ى از صلاحيت شوراى امنيت ملل متحد است كه در كوتاه مدت بعيد به نظر مى رسد كه در دستور كار آن باشد. از آن چه دوستم بايد نگران باشد ترور فزيكى اوست كه بايد محتاط باشد كه به سرنوشت استاد شهيد و ديگران دچار نشود و بدون شك او در ليست ترور شوؤنيست ها و تروريست هاى آنها قرار دارد.