-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

حامد کرزی تازه دربین «ولس» کار سیاسی را شروع کرده است تا زمینه یی پیدا شود که طالبان راضی شوند که به حیث قوماندان یک تولی انتحاری های «افغان!!» تعیین شده و افغانستان را نجات دهد.