-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۵, چهارشنبه

دکترعبدالله چه برنامه دارد که دوستم از آن حمایت کند؟

هوشمند «فرارودی»


برخي چسبيده اند كه جنرال دوستم از طرح داكتر عبدالله حمايت كرد. 
او برادر! همي داكتر عبدالله كي طرح و برنامه داشت؟!
طرح يك مسأله چيزي ست، و داشتن طرح و برنامه چيزي ديگري. ظرفيت براي ريختن طرح و برنامه نيز مهم است.
داكتر عبدالله در انتخابات ١٣٨٨ با فشار و با اكراه در اين باره طرح مسأله كرد و آن را تا چند روز نگه داشت؛ اما به زودي فراموشش كرد.
يادم نمي رود كه بعد از انتخابات ٨٨ همراه با چند تن از دوستانم به ديدار داكتر عبدالله رفتيم. من به داكتر عبدالله گفتم كه نبايد به شعارها و وعده هايش پس از انتخابات، پشت كند و آنها را فراموش نمايد. 
اما او چنان با تندي و عصبانيت برايم پاسخ بي ربط داد كه مپرس. حتا با خشم از جايش برخواست و موضوع بي پولي و قرضداري اش را از نانوايي و تيل فروشي ها پيش كشيد. 
در انتخابات ١٣٩٣ نيز عين حالت پيش آمد. داكتر عبدالله براي اين كه به خواسته و پرسش جمعي از كمپاينرهايش پاسخ داده باشد و آنها را مطيع سازد، موضوع توزيع قدرت و صلاحيت دولتي و چند مركز گرايي را مطرح كرد، در حالي كه خودش باوري بدان نداشت. اكنون نيز ندارد.
داكتر عبدالله از طراحان نظام رياستي و از سربازان سربكف اين نظام در اداره انتقالي، بعد از آن و در قانون اساسي بود.
خيز بي جاي نزنيد و بي حساب گپ نپراگنيد.