-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۹, دوشنبه

حالا معلوم شد که جنرال دوستم چرا منتظر «اجازه» است

جنرال دوستم در وضع عاجزانه یی قرار دارد.


جنرال دوستم از حکومت وحدت ملی صرف برای 190 تن از سربازان خود معاش می گیرد و به تعداد 120 تن از سربازان جنرال در وزارت داخله صاحب معاش استتند که جمله 310 تن از سربازان جنرال دوستم از دولت حکومت وحدت ملی معاش نورمال دارند.
در حالی که جنرال دوستم بیشتر از 150 نفر دریور دارد.
تا حال هیچ یک از گفته های جنرال دوستم در حکومت وحدت ملی عملی نشده است.

از یک طرف با 310 نفر سرباز که معادل تشکیل یک تولی اکمال ار دوی ملی است همه مردم افغانستان توقع معجزه را دارند.

از طرف دیگر من به اعتماد گفته می توانم در صورت داشتن تشکیل یک کندک اردوی ملی جنرال دوستم می تواند جنرال دوستم وظیفه دوقول اردو را اجرا نماید.

حال کمی می خواهم اشاره به پیشنهادهای جنرال دوستم که از طرف حکومت وحدت بی پاسخ مانده است، اشاره داشته باشم :
* پیشنهاد 20 هزار نفری از تشکیل نیروهای امنیتی برای سرکوب طالبان
* پیشنهاد تدارک تجهیزات لازم و مواد اعاشوی و مهمات برای گارد خاص جنرال دوستم در زمان اجرای عملیات های ضد طالبانی 
* تدارک وسایط حمل نقل برای محافظین جنرال که تاحال یک عراده موتر هم برای جنرال دوستم داده نشده است. 
* دادن امتیازات شهدای قوای امنیتی برای سربازانی که در جریان اجرای عملیات های ضد طالبانی از جنرال دوستم شهید می شوند.
* تفویض صلاحیت قوای امنیتی به جنرال دوستم
*عدم پذیرش افراد مورد قبول جنرال دوستم در صف نیروهای امنیتی

بنا وضعیت به این گونه هست :
تمام وسایط نقلیه را به پول شخصی خویش خریداری کرده است، تمام مواد لازم از جمله مهمات، سلاح، روغنیات، مواد اعاشوی، امتیازات شهدای و معاش ماهوار اضافی برای تمام پرسونل تحت امر از امکانات شخصی جنرال پرداخت می شود.

چیزی که من می دانم نه جنرال دوستم این حکومت را از خود می داند و نه هم این حکومت جنرال دوستم را در صورت نبود حمایت نیروهای خارجی.
شاید اولین کسی جنرال دوستم باشد که برای نابودی این حکومت قدم بردارد.

انگیزه های متفرق کننده هرگز به نفع کشور ما نیست. امروز در هیچ وزارت و ریاست دوشخص هم نظر و صادق به حکومت وحدت ملی نیست. همه می خواهند با استفاده از امکانات دولتی کمر دولت را بشکنند.
بی عدالتی های پی هم اشرف غنی چی در تعیینات، ترفیعات در حکومت باعث وضعیت اینگونه باشد .

"حیدراز کابل"