-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۲, پنجشنبه

کندز، از نظر نظامی غیرقابل دفاع است؛ اما با تجدید قوا و سازماندهی امور محلی آن جا، ( که هرچند سر به امری محال میزند) این ولایت کلیدی می تواند کمر طالب، داعش و عربستان را درهم بشکند. درافغانستان هیچ نیرویی خارجی سر به سلامت نبرده است. دکترعبدالله اگر غیرت کند وهمان «چهرۀ دومی» طنز آمیز خود را رو کند، باید یک راه را درپیش بگیرد که روسیه نباشد. ضرورت مرگ و زنده گی بر شمال سایه افگنده است. عبدالله باید پای خود را دریک موزه کند تا امریکایی ها، ارگ و شبکه های عربستان را در یک حالت دفاعی قرار دهد و جاوید «کوهستانی» را به رهبری جنگ و امور محلی انتصاب کند.
جاوید کوهستانی، قدرت ساماندهی دینامیک درایجاد مراکز مشورتی و عملیاتی دارد. همین حالا سر وقت است؛ زیرا گزارش های چند لایه و مشکوکی وجود دارد که کندز را به مرکز مشترک گلبدین- طالب تبدیل می کنند.