-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۹, یکشنبه

تضعیف جنرال دوستم، استقبال از طالبان است

برخی شخصیت های سیاسی و تنظیمی اگر خوب دقت کنند، سرنوشت سیاسی و بستر زیستی شان با جنرال دوستم گره خورده است؛ نه با اتمر وسلام رحیمی.


واکنش های غیرضروری، بدهنگام، ناموجه و تحریک آمیز برخی چهره ها برضد اظهارات دقیق جنرال دوستم تنها یک اشتباه نیست؛ تاوان سنگینی هم دارد. آنانی که بنا به محاسباتی کوچک به تیم طالبان دولتی «خود شیرینی» می کنند، استدلال تاریخی و واقعی جنرال در برابر تلاش های تحدید گرانۀ یک تیم کوچک بی ریشه را از اهمیت نمی اندازد.
دوستم به نکته هایی انگشت گذارد که قبل از آن، دکترعبدالله با لحنی شفاف تر بیان کرده بود.

قمه کشی لفظی علیه جنرال دوستم که نماینده تمام عیارو حقیقی بخشی از جامعۀ رنج دیدۀ افغانستان به شمار می رود، از آدرس جمیعت اسلامی، اقبال صافی و هر دسته و گروه دیگری، پسآمد ناگوار دارد. جنرال دوستم با این تهدید ها ضعیف نخواهد شد؛ اما همه را دریک گرداب بن بست و بی رمقی گور خواهد کرد. تجربه نشان داده که پسأمد ناگوار این چنین پریدن های شتابزده به سروکلۀ همدیگر، بیشتر ( و به زودی) خود واکنش گران را به دردسر می اندازد. 

جنرال دوستم هم از نظر سیاسی و هم از نظر موقعیت بسیار مهم نظامی واجتماعی در شمال افغانستان جایگاهی تعیین کننده دارد. و هیچ نیرویی حتی یک لشکرمتحد و به هم پیوستۀ تاجک وپشتون نیز قادر نیست با حذف و انزوای جنبش ملی، از حکومت گری و قدرت مداری خویش خیری ببیند. رفاقت بازی های جمیعت با تیم ارگ ( که همه میدانند سخت گذرا و دروغین است) ضربۀ سختی برای جمیعت است و تیم خاص لانه کرده در ارگ، سود آن را نصیب می شود. دیری نخواهد گذشت که تیم طالبان دولتی بازهم به تیمار داری جنرال دوستم شروع کنند و رقبای دولتی خود را به خاک سیاه بنشانند.
تیم ارگ درشمال، بستر طبیعی و دایمی برای زیست مشترک با تاجک ها و ازبک ها ندارد؛ این ازبک ها وتاجک ها استند که خانۀ شان بافت مشترک دارد و همه چیز شان به گره خورده است. اگر جنبش ملی اشتباهاتی درگذشته دارد، مکرر کردن اشتباهات علیه جنبش، هیچ توجیهی ندارد. این سیاست بازی نیست؛ «میده» بازی های شخصی است و در دراز مدت نمی تواند خواست های اجتماعی را در گرو خود نگهدارد.