-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۱, یکشنبه

شعاری که مردۀ سیاسی را زنده کرد

مرگ به كرزى!
حاشیه یی به قلم محمد عارف «منصوری»


حامد كرزى به دليل حمايت هاى مستقيم و آشكارش از طالبان، همواره مورد انتقاد و نكوهش افكار عمومى بوده است. به ويژه مصاحبۀ اخيرش كه انتقاد شديد اللحن رئيس اجرائيه را نيز در قبال داشت، او را در قضاوت اجتماعى شديداً محكوم نمود. تا جائي كه در شبكه هاى اجتماعى، نه تنها بحث برداشتن نامش از ميدان هوايى كابل داغ شد؛ بلكه او را به عنوان پدر معنوى طالبان نيز مسمى نمود. و داشت تحت اين فشار به انزوا كشيده ميشد كه با يك شعار ناسنجيدۀ مرگ به كرزى، با تهور مدارى گونه و با ديده درايى سياسى تربيون مجلس را در اختيار گرفت. 
او با زيركى و با استفاده از عدم درايت كارگردانان محفل و سكوت مرگبار و چهره هاى متحير حاضرين محفل تجليل از شهادت استاد شهيد برهان الدين ربانى، عربده كشيد، داد از وطندوستى زد، بر مواضع باطلش پافشرد، خود را برحق جلوه داد و ديگران را به عدم دورانديشى و كوتاه نظرى محكوم نمود. او با حركاتى جلف و بازارى، سخنانى عوامفريبانه و مظلوم نمايى هاى كودكانه، در دل و دماغ عوام و خواص خوشباور و ساده دل راه گشود و به ارباب منطقه ى و جهانى اش دهنكجى نمود.
شايد من نيز به سخنانش باور ميكردم و حرفهايش بدلم چنگ ميزد، اگر نميدانستم كه او همان جاسوس حقيريست كه كشور هاى خارجى، ١٥ سال قبل وى را به خاطر نيل به اغراض شوم شان با بوق و كرنا بر گرده ى مردم ما سوار نمودند.