-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

دیگر کسی این منافقت ها را جدی نمی گیرد

ادارۀ بازرسی امریکا: برای ساخت و ترمیم جاده ها 3.8 میلیارد دالر خرج کرده ایم!


سیگار، ادارۀ بارزسی امریکا درافغانستان در بخشی از تازه ترین گزارش خود مدعی شده است که اداره کمک های توسعه ای امریکا و وزارت دفاع امریکا از سال 2002 به این سو، مبلغ 2/8 میلیارد دالر به منظور ساخت ساز و مرمت کاری جاده ها در افغانستان خرج کرده اند.
مبلغ قریب سه میلیارد دالر رقم اندکی نیست. سیگار به جای آمار پراکنی، جرئیات بدهد که این همه پول از کدام دست به کی ها داده شد و چه گونه ناپدید گشت؟ امریکایی ها پول ها را به نام افغانستان در رسانه های داخلی و خارجی جهر زدند؛ اما از همان آغاز به وسیله افراد خود شان در کمپنی های غارتگر، همه پول ها سرشکن شد و پروژه ها از دست امریکایی تا پائین ترین قدمه در سطح دزدان داخلی و مافیایی، فروخته شد. 
جهان به شمول امریکا، برای بقای خویش درافغانستان، تکیه بر فساد و ظلم کرده اند؛ عاقبت این سیاست به سوی خود شان برمی گردد. بهتر است سیگار بی پرده اعلام کند که تمام پول ها از سوی خود امریکایی ها غارت شد و برای رعایت ظواهر پروسۀ اداری پروژه ها، لقمه هایی به سوی شرکای افغان خویش نیز پرتاب کرده اند.