-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

پرتونادری: مرگ برکرزی و چهل دزدش!

استدلال پرتو نادری- شاعر، نویسنده و روزنامه نگار، عنوانی احمد «سعیدی» تحلیل گر امور سیاسیمن سخنان جناب سعیدی، دوست خود را شنیدم. برایش متاسفم. این که از حامد کرزی چنان مهاتما گاندی، نوشین روان عادل، و ماندیلا لب به توصیف می گشاید، باشد جای خودش. باور دارم روز دیگر که هوای دیگری داشت، سنتور تحلیل گری خود را به گونه دیگری خواهد نواخت!

اما می خواهم از این دوست خود بپرسم که اگر آن مرد را به گفته شما، کودنی و اوباشی واداشت تا بگوید مرگ برکرزی!
شما گویا تحلیل گر مسایل اجتماعی - سیاسی و کارشناس در امور پاکستان را چه امری وا داشت تا به یکی از شهروندان کشور که شعار داده : مرگ به کرزی، این گونه دشنام دهید! او را اوباش خطاب کنید، کودن و احمق بگویید!

اشتباه آن مرد در شعارش نیست . اشتباه او این بود که جایگاه و زمان مناسب برای شعار خود انتخاب نکرده بود! این خطای او بود . این نوشته هم به مفهوم پاسداری از او نیست که من حتا نامش را نمی دانم. این نوشته برای آن است تا از شما بپرسم که
شما هم به حیث گویا یک تحلیل گر کارکشته و کهنه کار، مناسب می دانید که کسی را از پشت میکروفون یک رسانه دشنام دهید!

تازه او شعار داده و از نظر شما شده اوباش و کودن، شما که او را در یک رسانه که میلیون ها بیننده در داخل و خارج کشور دارد؛ دشنام می دهید، انتظار دارید برای شما چه صفتی داده شود؟ اگر این مرد از شما شکایت کند، شما در چارچوب قانون رسانه ها متهم به تعرض شخصیت هستید!
شخصیت همه شهروندان در چارچوب قانون اساسی از تعرض مصئون است . شما با این گفتار خود قانون اساسی کشور را زیر پا گذاشته اید!
نکته دیگری را که می خواهم بگویم این است که دوست من! با کفش زدن بر کسی و شعار دادن بر ضد کسی، دو امر جداگانه است!
سفسطه از خلط مبحث به وجود می آید که شما در گفتار خود چنین کرده اید. به کفش زدن، شعار دادن نیست و شعار دادن به کفش زدن نیست!همان گونه که دشنام دادن تحلیل سیاسی و شعار سیاسی نیست!

باری دو تن دعوا داشتند و یک شاهد هم بود. روزی آن دوتن در دادگاه کنار آمدند و به دعوا پایان دادند؛ اما شاهد
دو پا را در یک موزه کرده بود که من از شهادت خود نمی گذرم. کرزی با او کنار آمد؛ حالا به دشنام های شما چه نیاز. می توانستید کرزی را به بهانه دیگری این گونه به آسمان چهارم می بردید و در کنار حضرت عیسا می نشاندی اش. ما نمی دانیم شاید این کرزی به پندار شما که تحلیل گر هستید؛ همان مهدی آخر زمان است که فرستاده شده است تا جهان را پر از عدل و داد سازد؛ اما تا جایی من حکومت داری او را دیدم، فاشیزم و تعصب او را دیدم؛ فساد او را دیدم و چه ها و چه های دیگر ..... من هم می گویم: مرگ برکرزی و چهل دزدش!
نکته آخرین این که دوست من: چقدر خوب است که فیصدی خرد سیاسی ات همیشه بیشتر از هیجانات سیاسی ات باشد!
بدرود دوست من !