-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

روسیه، فاز دوم جنایت درافغانستان را آغاز می کند

اگر هر کشور دیگری برای پیروزی مقطعی یا دایمی درافغانستان حساب باز کرده اند؛ ممکن است چانسی برای برداشتن حاصل تلاش های خویش به دست آورند؛ اما روسیه و پاکستان ازین موهبت محروم اند. روح افغانستان تا آخرالزمان با آن ها می جنگند.


جمع بندی گزارش ها وتحلیل ها حکایه دارند که روسیه جبهه دوم مقابله نوین با غرب را در شمال افغانستان بازکرده است. این کار از مدت ها پیش شروع شده بود. از سخنان اخیر پوتین فهمیده می شود که درصورت نیاز، اردوی روسیه از خاک تاجکستان می تواند مراکز «داعش» را بمباران کند؛ کاری که در سوریه روان است. روسیه سابقه جنایات علیه بشریت درافغانستان دارد وهم اکنون نیز مغز اکثریت مردم افغانستان علیه آن کشور مسلح باقی مانده است.

تازه ترین جنایت روس ها این است که این بار برای کوبیدن هست وبود افغانستان، با مادر تروریزم ( پاکستان) دست به هم داده اند. معاصی روس ها اکنون «کبیره» شده است و هرچند با ماسک پاکستان وارد صحنه شده اند، بازهم از ضربۀ شکست در  امان نخواهند بود؛ دلیلش این است که  پاکستان به طور قطع در روح افغانستان به حیث یک دشمن ذاتی شناخته می شود و متحدان دشمنان ذاتی ما، سهم خود را از شکستی که بی تردید می آید؛ خواهند برداشت.

امتیاز روس ها در احوال جاری این است که ایران و جنگجویان اسلامی را در کنار خود دارند و جبهات طالبانی درگسترۀ غربی افغانستان تا گوشه های هلمند، درمدیریت مشترک کشورهای ضد امریکا قرار گرفته و جنگ، کماکان بدون تاریخ انقضا به حرکت خود دوام خواهد داد.
درسیاست جدید جنگی، این طور برنامه ریزی کرده اند که در سوریه،  قوای پیادۀ حزب الله، گردان های عملیاتی سپاه و اردوی سوریه را پوشش دهند و درافغانستان درعقب پاکستان، طالبان و ایران حرکت کنند. اما درافغانستان نمی شود مانند سوریه جنگید؛ درین جا مغز سه نسل جنگجو علیه روسیه و پاکستان مسلح است. این جا بازهم محکی برای «پایان تاریخ» روسیه، امریکا و پاکستان است.
نکتۀ امیدوار کننده این است که امریکا و غرب  پی برده اند که با اجازه دادن به آی ایس ای برای فشردن گلوی افغانستان، نفس خود شان بند آمده است و حالا تصمیم دارند به هر ترتیبی که شده، میخ خود را در افغانستان گور کنند؛ ورنه، منافع راهبردی آن ها در آسیا و سپس درخاورمیانه دفن می شود. امریکا تا پایان خودسری های کرزی- فهیم زمان مناسب برای اتحاد با «مردم افغانستان» را دراختیار داشت؛ اما امریکایی ها با دشمنان مردم افغانستان دست اتحاد دادند واکنون برای جبران خطا، زمان وزمینۀ زیادی باقی نمانده است ومجبوراند صحنه را برای مدیریت هندی ها خالی کنند.
مدیریت هندی، خطر ناک ترین و کارساز ترین کارشیوه برای مهار امریکا و شکست دایمی پاکستان درمحور افغانستان است که اکنون با روسیه یکی شده است.  افغانستان چانس این را دارد که برای روسیه و پاکستان به باتلاق دوم تبدیل شود. هرچند تلفات جوانان اردوی ملی گیج کننده است، ادامۀ حکومت کنونی، به نفع پاکستان، روسیه وعربستان تلقی می شود. از همین حالا نشانه هایی از فروپاشی در اردوی ملی مشاهده شده وفرماندهان وفادار (از نظرقومی) به حامد کرزی، قطعات نظامی و سازوبرگ جنگی را سخاورزانه به «طالبان افغان!» تحویل می دهند.
انتباه شرایط جدید برای امریکا و ناتو این است که پس ازین، با دروغ نمی شود پیروزی به دست آورد. دست کم با «مردم افغانستان» نه جنایتکاران چند سویه، اتحاد خود را حفظ کنند. بوی جنگ ویتنام از گوشه گوشۀ افغانستان شنفته می شود. این گرداب، درانتظار تمامی نیروهای اهریمنی است. چه کشورنا شناخته یی!!