-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

بربنیاد خبرها و تصاویر رسمی، جنرال دوستم دو روز پیش، برای رهایی مردم کندز از شر دژخیمان، به سوی آن ولا به راه افتاده بود. آیا از ناظران خبری کسی هست که نوید دهد آیا ایشان به شهر کندز رسیده است یا قطار چند کیلو متری و تاریخی، از فرط سنگینی، مورچه رو بوده و لاجرم در دشت های میان راه، بارگاه و خرگاه حضور  برپا شده است تا منزل به منزل به مقصد قرین شود؟