-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۸, یکشنبه

پاکستان: صلح کابل از راه کشمیر می گذرد


پاکستان نخستین بار علنی کرد که صلح افغانستان را به خاطر کشمیر درگرو خود دارد.


پاکستان برای نخستین بار، تأمین صلح در افغانستان جنگزده را به حل بحران کشمیر پیوند زده و گفته است که صلح درکابل و کشمیر را نمی توان جدا از هم طبقه بندی کرد.

به گزارش تایمز آف اندیا، مشاهد حسین،  مسئول کمیتۀ دفاع و صنایع دفاعی در مجلس سنای پاکستان و فرستادۀ ویژۀ پاکستان در بارۀ معضل کشمیر، دریک نشستی که در اتاق فکر مرکز ستیمسون در واشنگتن برگزار شده بود؛ گفت:
« زمانی شما از صلح درکابل سخن میگویید، به معنای آن است که در رابطه با کشمیر دروغ می گویید. شما نمی توانید این دو را جداگانه طبقه بندی کنید. شما نمی توانید هرکدام را یک بخش علیحده در نظر بگیرید. آری، درکابل صلح برقرار می کنید و درعوض، اجازه می دهید کشمیر در آتش بسوزد. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. »

وی با اشاره به مخاطبان امریکایی افزود: شما که از تأمین صلح فراگیر گپ میزنید؛ پس مردم جنوب آسیا را درگرو دشمنی های گذشته مقید نکنید. اجازه بدهید آنان پیشرفت کنند.»

شیرزا منصب عضو اسامبله ملی پاکستان نیز که درین نشست حضور داشت گفت:
« درحال حاضر، معضل کشمیر، موضوع محوری برای ما است و هرگاه برای این مسأله راه حلی سراغ نشود، هیچ صلحی نمی تواند درمنطقه تحقق پیدا کند. کشمیر مشکل داخلی نیست، یک منازعۀ بین المللی است. اکنون این شرط عمده است. ما همسایه های دارایی توان هسته یی هستیم؛ (اشاره به هند)  بنا برین، در کشمیر نیازمند صلح هستیم و مابقی مسایل تابع همین مسأله است و می تواند حل شود.»