-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۷, یکشنبه

آن فیدل، این مسعود!

در چهل ساعت اخیر، هی درگیر این افکار بوده ام که فیدل کاسترو- الگوی انسان وعدالت- از 668 توطئه مرگ جان به سلامت برد. او روح حزب و مردم بود؛ حزب و مردم، روح خود را به شیطان نفروختند. اما جاودانه یاد، احمد شاه مسعود، تقریباً دو برابر سخت تر، طولانی تر و به مراتب درشرایط هولناک تر از فیدل جنگید و از هدف گیری های بسیار پیچاپیج در زمان حضور شوروی، جان به سلامت بُرد. بودند کسانی که در چند نوبت او را به «خاد» فروختند؛ اما چون آدم های معمولی بودند؛ نارسیده به هدف آخری، افشا شدند.
درشرایط بسیار حساس پسا شوروی در سال 2001 نخستین توطئه جدی تر به هدف حذف مسعود سهل و ارزان به ثمر رسید. بین 668 برنامه ترور و فقط یک برنامه ترور، چه رازی وجود داشت؟ مسلم است که کتله مردمی که مسعود را نمادی از عدالت و اقتدار می دانستند و زیر زیرفرمانش گذاشته بودند؛ هرگز با شیاطین همدست نشده بودند. خائنان نزدیک به مسعود بودند که او را به ابلیس تحویل دادند وحاصل زنده گی شان نیز فقط بند انداختن جاده ها، ضدیت با فرهنگ وتاریخ و نهادینه کردن دزدی است.