-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

پیروزی ترمپ، «غیرمنتظره» نبود؛ خیلی هم منتظره بود.

ظاهرن قیاس برین است که دانلد ترامپ، بر خلاف پیش بینی های تمام موسسات نظر سنجی امریکا، برندۀ انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد. موسسات نظرسنجی، بخشی از پروژۀ اطلاعاتی و القایی شبکه های استراتیژیک امریکا است که چنین نمایش می دادند؛ ترمپ تصادفی نیامده است؛ او از هفت خوان افکار عمومی و قضاوت ها و گردنه های ضد ونقیض عبور داده است. چرا؟

مقابله با صعود فزایندۀ قروض امریکا، شکست درخاورمیانه، شروع بی ثباتی در عربستان، خطرات آشوبناک جنگ یمن، گرداب و بن بست در افغانستان، و عروج اقتصاد های آسیایی که اسطورۀ برترین نیروی جهان را به چالش کشیده اند؛ امریکا را در برابر یک آزمون تاریخ قرار داده است. به این آزمون، فقط ترمپ می تواند جواباتی بدهد؛ نه هیلاری کلنتون؛ که پروژه های طالب سازی، داعش پروری و «بهارعربی» حزب دموکرات، همه اش چرخش معکوس علیه آینده امریکا بوده است.