-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۷, یکشنبه

الاغ این شخص پاریس نشین، بر ملاسلام منبرنشین شرف دارد


مرز بین حفیظ «منصور» اندیشه ورز، و زباله های دوپا، در کجاست؟


در دو روز اخیر، یک سگ داعشی و وابسته به آی، اس آی  در افغانستان پیدا شده است که به نام ملا سلام عابد که بدون حمله بر تروریزم، امریکا، دزدان و تجاوزگران، به طرف حفیظ منصور خیز برداشته و بی وقفه می جفد.
دردرازنای تاریخ، همین عناصر اجاق رنج وعذاب برای اهل کلام و اندیشه پردازان روشن کرده و امیدهای نسل ها را سوزانیده اند.
واقعاً گیج کننده است.
 اما این وضعیت نشان می دهد که جامعه درحال خانه تکانی است و نظریه پردازان دیروز، در بستر تجارب و تلخی ها، پوست می اندازند و بینش خود را نوسازی می کنند.
اگر کسی برود حین گپ زدن ملاسلام عابد، صورت خود را به دهانش نزدیک کند، بی گمان از بوی گندِ دهانش بی هوش خواهد شد. دست و روی این نگون بخت، صابون را نمی شناسد؛ زیرقول ها وزیر نافش که ... باشد. به قول خالد« نویسا» دهان این سگ، «بوی مرغانچه» می دهد. افغانستان! درد ها وآلامت چقدر کهنه و سنگین است! دلم می گیرد. مردم ما مستحق این چپه نمایی های تهوع آور نیستند.