-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۶, یکشنبه

از وقتی دکترعبدالله و استاد عطا مورد لطف و تفقد حرمین شریفین قرار گرفته اند، تحرکات سنی گرایی درمیان برخی حلقات «تنظیمی» غلظت بیشتر یافته است. این طور پیداست که دست هایی در تلاش انداختن دست تاجیکان طالب مشرب به یخن هزاره های شیعه است. درحال حاضر، سنی گرایی دربامیان آن هم به گونه یی تحریک آمیز، هیچ فایده یی سیاسی و ملی ندارد وفقط یگانه عاقبتی که دارد این است که تاجک ها را در هرجا، بین دو تیغ پشتون وهزاره قرار میدهد. این نشانه ها بیان روشنی برای ظهور طالبانیزم تاجیکی است که در تخار و کندز مراکز انحرافی وسیعی را ایجاد کرده اند.