-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

خوشحالی پاکستان ازنزدیکی با مسکو

دی نیوز می گوید که نفوذ روسیه درافغانستان نزدیک به صفر است اما...
 

 
روزنامه معروف دی نیوز پاکستان برگزاری دوکنفرانس همزمان یکی درمسکو دیگری درامرتسرهندوستان درباره افغانستان را بررسی کرده است. نویسنده دی نیوز مدعی شده که روسیه مایل است با دادن کمک های آشکار به همسایه گان هند، نفوذ و اعتبار هند درآسیای جنوبی را از بین ببرد. این تلاش ها بعد از شکست کنفرانس قلب آسیا وناکامی گروه چهارگانه به رهبری امریکا آغاز شده است.
دی نیوز می گوید که اخیراْ روسیه به حیث نزدیک ترین متحد پاکستان تبارز کرده است. درکنفرانس بریکس که درهند برگزار شد، چین و روسیه در مخالفت با این قطعنامه که پاکستان را به عنوان یک کشور تروریست محکوم می کرد، پیشتاز بودند.
 
 به باور دی نیوز، روسیه به حیث متحد سنتی هند، با راه اندازی رزمایش نظامی مشترک با پاکستان، درواقع به سوی هندی ها شست انگشت نشان داد. درین حال، امریکا دراجلاس عمومی ملل متحد در ماه سپتامبر، با اعمال فشار و بدون دعوت از پاکستان، نشست سه جانبه با حضور امریکا،، هند وافغانستان به راه انداخت وهمین مساله ما را واداشت که به مسکو نزدیک شویم.
 
دی نیوز می گوید که نفوذ روسیه درافغانستان نزدیک به صفر است اما به نظر می رسد که برگزاری نشست درمسکو، نفوذ اندکی را درقبال دارد و بیشترینه به هند و امریکا نشان میدهد که همه چیز در منطقه به خواست آن ها پیش نمیرود.