-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

احتمال سقوط کندز برای بار سوم

جنگ منطقه یی در کندز متمرکز است. 

زلمی وردک، آگاه مسایل نظامی در برنامه «خط کابل» گفت: قندوز جایگاهی است که غرب می تواند از آنجابه سمت شمال، به آسانی رخنه کند. موقعیت قندوز مانند یک چهار راه است که می تواند هم شمال شرق و هم شمال غرب را تحت تاثیر خود قرار دهد. گروه های تروریستی با حمایت غرب می خواهند که قندوز را تحت تصرف خود داشته باشند تا از این چهار راه به آسانی شهرهای اطراف را هم در دست بگیرند. به همین دلیل است که در این دو سال قندوز دوبار سقوط کرده است و مردم آن با مشکلات بزرگی مواجه شدند.

وی افزود: متاسفانه مشکل اساسی کشور ما در عدم مهار این ناامنی در قندوز، سیستم معیوب است. این سیستم معیوب نمی تواند تصمیم هایی را که باید در این مورد اتخاذ کند، بگیرد. حکومت باید اعتماد اهالی منطقه را جلب کند. حکومت باید رابطه بسیار نزدیکی با مردم داشته باشد تا آنها همکار با حکومت و همکار با بخش های مختلف امنیتی باشند تا با همکاری مردم، نقاط مختلف این شهر را که در خطر قرار دارند، تشخیص داده و به آسانی به امنتیت برسانند. اما متاسفانه سران حکومت در مسایل شخصی خود درگیر هستند و از مسایل این شهر دور هستند و کاری برای آن نمی کنند. به همین دلیل مردم روزبروز از حکومت فاصله پیدا می کنند و این مشکلات بوجود می آید.
وردک، می گوید: در قدم اول وظیفه پولیس تامین امنیت مردم است. آنها باید بین مردم نفوذ داشته باشند، قلب مردم را به دست آورند. همچنین وظیفه اردو است که تدابیری برای دفع کردن مخالفان بیندیشند و عمل کنند. همه اینها هم با مدیریت حکومت باید انجام گردد.

این آگاه نظامی، با بیان اینکه در حال حاضر سیستم ما از هم پاشیده است، افزود: زمانیکه سیستم وجود نداشته باشد، سیستم سالم نباشد، همه چیز از هم می پاشد. این حکومت حکومتی است که با پشتیبانی خارجی ها به وجود آمده است و هر کسی که در آن وجود دارد به اندازه ای آغشته به فساد است. مخالفت هایی هم که میان رییس اجرایی و رییس جمهور و معاون اول و بین مجلس نمایندگان وجود دارد، نتیجه چنین حکومت نامستقل و آشفته است. این اختلافات رهبران حکومتی باعث می شود که کشور در حال تباهی باشد و قربانی آن را ملت بدهد.

وی، با بیان اینکه این اختلافات میان رهبران و تاخت و تازهای آنها برهم، روحیه ملت را ضعیف می سازد و باعث می شود ملت دیگر کوچکترین اعتمادی به این حکومت نداشته باشد، افزود: تا زمانیکه حکومت اراده ای برای آرامش و تامین امنیت در افغانستان نداشته باشد، اگر همه نیروها و کشورهای جهان هم در افغانستان بیاید کشور به ثبات و امنیت نخواهد رسید.