-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۷, دوشنبه

شماری از فعالان درشبکه های ارتباطی عادتاْ درنفش فعال مایشاء و عقل کل می نویسند و می نویسند. در باره همه چیز بدون اطلاع و زیرفشار قیاس های نفسی خود شان دست به قضاوت می زنند. درست است که کسی نمی تواند یخن شان را بگیرد مگر مقدار و بضاعت شان (بی تردید، دیریا زود و حتماْ به طور ناخود آگاه) نزد خود شان زیرسوال می آید.
این همه تجربه های ترسناک وتکان دهنده دست کم درسه دهه اخیر بالطبع برای همه ما فهمانده باشد که حقایق چیز های نیستند که مراجع قدرت و معامله، لازم بدانند که مانند یک فست فود دراختیار مردم و ناظران رسانه یی بگذارند. سیاست، معنی معکوس همه آن چیزهایی است که در زبان معمول، عزت، شرافت، عدالت طلبی، مردم سالاری و خدمتگزاری به خلق تعبیر می شود. همه چیز در حیطه بازی های اپراتیفی درعقب صحنه اتفاق می افتد و ما هماره بیان مسخ شده آن را در مطبوعات مصرف می کنیم.