-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۴, دوشنبه

توقیف نیم ساعتۀ استاد عطا در فرودگاه دوبی

هدفی که باید زده شود، استاد عطا است که بسترگاه نبرد کنونی در شمال را درکنترول دارد. محور بلخ، پایتخت جنگ داخلی ومنطقه یی و سرنوشت سیاسی اینده افغانستان از همین قرارگاه تعیین می شود.


گزارش دریافتی سری مشعر است که  استاد عطا محمد «نور» حین برگشت از سفر ریاض در آخرین روز ماه میزان به مدت نیم ساعت از سوی پلیس فرودگاه دوبی تحت نظارت قرار گرفته بود. آگاهان ماجرا در دوبی گفته اند که علت توقیف نیم ساعته استاد عطا، کشف  بستۀ نقد یک میلیون دالری در بکس سفری ایشان بوده است.

تعیین صحت وسقم این گزارش با توجه به این که عطا محمد نور نیرومند ترین لشکرکش «مقاومت ضد طالب» و بزرگ ترین چالش در برابر محافظه کاران سیاسی سنتی است؛ کم وبیش دشوار است؛ اما استقبال ریاکارانه و سخت اغواگرانه از دکترعبدالله واستاد عطا در بارگاه طلاپرستان، این احتمال را مسلم می سازد که طلاپرستان که با میلیارد ها دالر، افغانستان را در سه مرحله به یک مشت خاک و نمونه یی از فاجعۀ بشری تبدیل کرده اند؛ هرگز نمی خواهند  مهمانان سنی مذهب خود را که قبلن در جمله اسلام و مسلمان شمار نمی کردند؛ واکنون از آنان در رقابت با قدرت شیعه، مثل صحابه پذیرایی کردند، دست خالی روانۀ کابل و بلخ کنند.
پلیس میدان هوایی برای استفسار وارد عمل شده و مطابق قانون منع انتقال غیرقانونی پول از خاک امارات، تحقیقات انجام داده است. پلیس استاد عطا را در VIP فرودگاه قرنتین کرده و بالاثر اصرار و تماس با ریاض، معلوم شده است که محمولۀ کوچک یک میلیون دالری، قاچاق پول سیاه نبوده بلکه تحفه سلطان ریاض بوده است.
انتقال پول به خارج از سوی مقامات دولت افغانستان هماره انجام می گیرد؛ اما هیچ کس مچ آنان را در کابل و دوبی یا جای دیگر نمی گیرد؛ شبکه های با هم درگیر، فقط اهداف از قبل نشانی شده را میزنند. استاد عطا محمد نور، چون در بزنگاه نبرد داخلی و منطقه یی مستقر است، از چندین سو در تیر رس شبکه های اطلاعاتی داخلی و منطقه یی قرار گرفته است. روسیه، ایران، آلمان، امریکا وعربستان سرگرم نبرد مخفی برای قایم کردن جای پا در شمال و بستن پل مراوده با عطا محمد نور اند.