-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

گزارشنامه افغانستان به یک سری اطلاعات مقدماتی دسترسی یافته است که نشان میدهد «ارتش سایبری هزارستان» یک پدیدۀ رسانه یی و خیالی است که  خط سیر کاذبی را ترسیم می کند. ارتش سایبری هزارستان، یک نام نیابتی است.