-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۵, شنبه

چرا باید تا ختم سال، یک ونیم مهاجر به افغانستان رد شود؟

نیویارک تایمز


اما روزنامه نیویارک تایمز در یک مطلب دیگر خود توجه را به شرایط برگشت مهاجرین افغان به وطنشان جلب نموده و نوشته است یک کشور در جهان است که نسبت به تمام ممالک دیگر تعداد بیشتر مهاجرین افغان را می‌پذیرد و این کشور خود افغانستان است.

به نوشته نیویارک تایمز تا ختم سال جاری میلادی یک و نیم میلیون مهاجر افغان به وطن بر می‌گردند که یک تعداد آنها مهاجرین ثبت شده هستند و جبراً به وطن شان فرستاده می‌شوند.

فشار ها بالای مهاجرین افغان در پاکستان و ایران صدها هزار مهاجر افغان را وادار ساخته که این کشورها را ترک کنند که به نوشته روزنامه برگشت یکباره مهاجرین افغان به وطن شان مانند طوفانی می‌باشد که فضای ثبات این کشور را تهدید خواهد کرد، زیرا سازمان‌های خیریه پول کافی برای محافظت آنها در اختیار ندارند.

این مهاجرین بجز از یک مقدار پولی که در وقت برگشت بدست می‌آورند دیگر هیچ سرمایه برای زیستن در افغانستان ندارند، و این در حالیست که زمستان فرار رسیده و سردی دامن گسترده که مهاجرین برگشته را در مرز مرگ و زنده‌گی قرار می‌دهد.