-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۳, چهارشنبه

بحث افغانستان، فراترازعقل ترمپ است

اشاره: جنگ افغانستان، جنگ اوباما نیست، جنگ تاریخ واقتصاد امریکا است.
 

 
درظاهرامر، نگاه رسانه های امریکا به موضوع افغانستان انباشته از دلسردی، احساس شکست و منفی نمایی است. خبرگزاری امریکا با اشاره به این که دونالد ترمپ قادر است به جنگ دیرمدت افغانستان نقطه پایان بگذارد، از تلفات انسانی و مخارج نظامی سرسام آور امریکا یاد آوری کرده است.
این خبرگزاری نوشته که طالبان نسبت به زمان شروع جنگ درسال ۲۰۰۱، درسال جاری مناطق بیشتری را به قبضه خود درآورده اند. روزنامه می گوید: ما جان آدم ها را با سرعت به خطر می اندازیم و پول های بسیار هنگفت مصرف می کنیم تا یک گام استراتیژیک به جلو برداریم. از منظر سیاست های واقعی، برای ترمپ یک اقدام واضح وفوری درین رابطه، آسان تر است. گذشته از اشتباه دوم در لیبیا، جنگ افغانستان، جنگ اوباما است.
 
اشاره: جنگ افغانستان، جنگ اوباما نیست، جنگ تاریخ واقتصاد امریکا است. ریاکاری غلیظ محافل نو به صحنه آمده درامریکا به شدت خنده آور و زننده است. افغانستان وسیله جنگ استراتیژیک است.  ترمپ، مثل اوباما و بوش درین گرداب خواهد چرخید. خروج از افغانستان، ریشه کن شدن  از قاره آسیا است و اقتصاد های بزرگ درهمین آسیا گستره پهن کرده است. ترمپ، صرفاْ باتلاق را تحویل می گیرد. ادعای پایان دادن یک جانبه به داستان خون وفاجعه به وسیله ترمپ، به همان اندازه ریاکارانه است که گفته شود، جنگ افغانستان، جنگ اوباما است. ترمپ، صرفاْ باتلاق را تحویل می گیرد