-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۵, سه‌شنبه

بازی با مغزها

نمایش اپرای بی رنگ «جنایات جنگی» برای چندین بار به راه افتاد.
به گزارش نیویورک تایمزُ دادستان دادگاه بین المللی جرایم میگوید که وی از روی «زمینه های معقول» معتقد است که «سربازان امریکایی در افغانستان مرتکب جنایات بشری از جمله شکنجه افراد شده اند.»
دادستانی بین المللی از سال ها به این سو در رابطه به جنایات جنگی در افغانستان تحقیقات کاملی انجام داده است. فاتاو بینسودا دادستان بین المللی به روز دوشنبه خاطرنشان کرد که احتمالاْ تحقیقات کاملی در مورد وقوع جنایات جنگی در افغانستان انجام شده است. وی هنوز در مورد فیصله نهایی پیرامون تحقیقات تایید شده از سوی قضات درباره جرایم جنگی و این که درین زمینه آیا امریکا همکاری خواهد کردِ ابراز نظر نکرد.
امریکا دردادگاه بین المللی که به خاطر رسیده گی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تاسیس شده است عضویت ندارد مگر افغانستان عضو دادگاه بین المللی مبارزه علیه جنایات است و بنا برین به اتهاماتی که درآن کشور انجام گرفته باید بدون درنظرداشت قومیت عاملان جنایات به طور گسترده و منصفانه رسیده گی کند.