-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۷, دوشنبه

کنار آمدن دوستم با تیم ارگ بعد ازین هم ممکن نیست

نجيب سلامهنوز زود است كه از كنار آمدن دوستم با غنى سخن گفت. دوستم معاون غنى و نفر دوم كشور است و تا اكنون تغيیرى هم در آن به وجود نيامده است و دوستم هم خود واضح ساخت كه اين پست را نه غنى به او داده است و نه هم از گرفته مى تواند.

كنار آمدن دوستم با غنى و تيم شوؤنيست او از نظر عملى از همان أغاز امكان نداشت و در آينده هم امكان نخواهد داشت و نمايشی بيش نبود. دوستم يك فرد نظامى است و محاسبه هايش هم زيادتر از ديد نظامى است، او در شرايط فعلى حتی اگر هم بخواهد تا اين رژيم را ساقط كند، امكان مقابله با امريكایى ها را ندارد.

طرح و پلان ترور دوستم به عنوان فرد دوم كشور بدون چراخ سبز امريكاىی ها و انگليسی ها غير قابل تصور بود زيرا امريكاىی ها در هر قدم اين رهبران حكومتى را كنترول مى كنند و همه ى مكالمه هاى شان را ضبط مى نمايند و مى شنوند.
دوستم با سابقه نظامى كه دارد هيچگاه معشوق خوبى براى امريكاىی ها نبوده است و اگر او روزى حذف فیزيكى هم شود ناراضى نخواهند بود.

ما نبايد انتظار داشته باشيم كه دوستم با فرقه 52 به كابل حمله كند و ارگ را فتح نمايد، نه دوستم چنين توانایی را دارد و نه هم امريكاىی ها اجازه مى دهند كه چنين شود، آنچه در اين روياروى اهميت داشت مسخره شدن اين حكومت نامشروع بود كه نفر دوم آن آنرا زخمى و نيم جان ساخت كه تعمير دوباره آن امكان نخواهد داشت، اينرا هم غنى مى داند و هم دوستم.

اين روياروى فاز جديد را باز كرد كه احتمالا آرايش ها و پرايش هاى جديدى را در داخل و خارج حكومت شكل خواهد داد كه براى آينده ى سياسى كشور با اهميت خواهد بود، دوستم حد اقل اصالت خود را ادا كرد، اينكه در آينده با اين كنش خود چگونه زيست مى كند به خودش ربط دارد، اما هر حركتى افشاگرانه عليه اين حاكميت شوؤنيست درخور اهميت است و موضع گيرى هاى دوستم هم از اين منظر با اهميت است.