-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۵, جمعه

خبرعاجل ازکاخ سفید!

صفی «سلطانی» گزارش کرد. آخ! امان از دست تو صفی سلطانیخبرنگار بعد از برنده شدن آقای ترامپ از او پرسید شما که از بزرگترین ثروتمندان امریکا هستید کاخهای بسیار، هواپیمای شخصی وثروت زیاد... خلاصه همه چیزدارید. حالا هم رئیس جمهوربزرگترین کشورجهان شده اید؛ آیا آرزویی مانده که دلت بخواهد به آن برسی؟
آقای ترامپ گفت: بله آرزویی دارم که حاضرم همه این ها را که گفتی بدهم و به آن آرزو برسم.
خبرنگار گفت: 
میشود بگویی آن آرزو چیست؟ فکرمیکنم برای مردم امریکا و جهان جالب باشد بدانند آرزوی رئیس جمهور ثروتمند ترین کشور جهان که خودش هم شخصا یکی از میلیادرهای جهان است؛ چی است؟
آقای ترامپ لحظه ای سرش را به زیر انداخت و به فکر فرورفت. وقتی سربلند کرد خانم خبرنگار آشکارا قطرات اشک را درچشمان او دید وبیشتر کنجکاو شد که بفهمد درافکار آقای ترامپ چه میگذرد.
آقاب ترامپ بغضش را فروخورد وبا دستمال قطرات اشک را ازچشمانش پاک کرد وگفت: ميخواهم كه صفي سلطاني يكي از بهترين دوستهايم باشه اما او قبول نمیکند.