-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۸, جمعه

دکترفاروق «وردک»: مفسد بزرگ، درارگ نشسته است


درگزارش حاضر، پای محمود «کرزی» درفساد مالی مشترک با حنیف «اتمر» کشیده شده است.

متن فشرده از جریان یک مجلس خاص که به «گزارشنامه افغانستان» ارسال شده است.دکترفاروق «وردک» اخیراً درمحضر شماری از «مجاهدین»، « با لحنی دردمند و شکوه سرا» شرحی از فساد بزرگ مالی که محمد حنیف «اتمر» مسبب آن است؛ ارائه داد. 
وردک پسوند صفتی پس از وجه تسمیۀ حنیف اتمر را بی پرده پوشی، واژۀ « انگلیس» قرار داد. وجه دیگری که بیانگر نقص عضوی یک انسان است، نیز پیوسته بر زبانش می آید اما ( گزارشنامه افغانستان) از تکرار آن آویزۀ نا مناسب خود داری می کند.

فاروق وردک فی المجلس عنوان کرد که حنیف اتمر «وزارت معارف را چور کرد.»
«اول در بخش  ساختمان ها  وتعمیرات وزارت معارف از دونر های  خارجی  ۴۰۰ چهارصد ملیون  دالر  گرفت و  حیف ومیل کرد و پروژه ها را از حساب بودجه انکشافی وزارت معارف مجرا کرد.»

مورد بعدی، به نقل از فاروق وردک این است: «  ازبانک جهانی  ویواس ای دی  تحت عنوان  تربیه معلم مبلغ  ۳۲ملیون دالر را گرفت و به جیب خود انداخته است  واین  پروژه  کاملا خیالی بود  درحالیکه این  پروسه  از طریق  ریاست تربیت معلم  از بودجه  دولتی  وزارت معارف  به شکل  عادی  پیش می رفت  واین پروژه خیالی  در  دو سال دوام کرد.»  
«سوم  به نام خریداری  ۱۴۵موتر برای وزارت معارف  میلیون ها  دالر  را  با محمود کرزی یکجا  حیف ومیل کردند  درحالی که  در قرار داد،  موتر  جاپانی ذکر شده  بود؛  فقط  چند  عراده  موتر  ناچل  کوریایی دو دروازه یی  را  آوردند ودوسیه بسته شد.» درگزارش قید شده است که کارکنان وزارت معارف ازین ماجرا مطلع اند.

چهارمین شرحیات فاروق وردک: حنیف اتمر« ۹ ملیون دالر  تحت عنوان  سروی واحصاییه معارف  از بانک جهانی  گرفته هیچ کاری  انجام نشد  و مورد پنجم:  ۱۶۵ مشاورین خیالی  داشت که  معاش  هر یک  آنها  از  ۱۵۰۰ دالر  بالا  بود. » وردک به جهر گفته است که اتمر از سوی غنی مورد پرسش قرار نمی گیرد.