-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه

مجلس ویدیوکنفرانس بین انقره، جوزجان وکابل

های دوستم، برسر مژگان حوادث حساس، چو اشک ایستاده ای، هشیار باش!


به حوالۀ «غیررسمیات»، مصالحه مسلحانه و مؤقتی جنرال دوستم با مثلث ارگ، علی العجاله تا امر ثانی برقرار شده است. خشم جنونبار دوستم، جوهرۀ همان برافروخته گی و بن بست بی درمان 25 سال پیش را درخود دارد. حنیف اتمر و دکترغنی درتماس با سفارت ترکیه درکابل، برای حل کشاکش بین جنرال دوستم و ارگ، تقاضای همکاری شده بود.

این کار خیر دراثر یک اجرای برنامه «ویدیو کنفرانس» بین انقره، جوزجان وکابل به سر رسیده است. این که شورای سران مجاهدین چنین و چنان کرده اند، بخشی از حواشی قضیه است که بهترین کاربرد آن، تهیۀ خوراک به افکار عمومی از طریق شبکه های اطلاعاتی رسمی یا مجازی است.