------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه

مجلس ویدیوکنفرانس بین انقره، جوزجان وکابل

های دوستم، برسر مژگان حوادث حساس، چو اشک ایستاده ای، هشیار باش!


به حوالۀ «غیررسمیات»، مصالحه مسلحانه و مؤقتی جنرال دوستم با مثلث ارگ، علی العجاله تا امر ثانی برقرار شده است. خشم جنونبار دوستم، جوهرۀ همان برافروخته گی و بن بست بی درمان 25 سال پیش را درخود دارد. حنیف اتمر و دکترغنی درتماس با سفارت ترکیه درکابل، برای حل کشاکش بین جنرال دوستم و ارگ، تقاضای همکاری شده بود.

این کار خیر دراثر یک اجرای برنامه «ویدیو کنفرانس» بین انقره، جوزجان وکابل به سر رسیده است. این که شورای سران مجاهدین چنین و چنان کرده اند، بخشی از حواشی قضیه است که بهترین کاربرد آن، تهیۀ خوراک به افکار عمومی از طریق شبکه های اطلاعاتی رسمی یا مجازی است.