-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۵, شنبه

«خواجه بابو» ها سرانجام خود می گویند که نظام متمرکز از نوع نادرخانی به بن بست رسیده

اجرای مفادات اساسی توافق نامه سیاسی، مرگ سیاسی تیم دکترغنی و همچنان خواندن فاتحۀ قدرتمداری سنتی وتاریخی است.


دکتر عبدالله در همایش یادیود از استاد سید مصطفی کاظمی به زبان خودش اعتراف کرد که دوام دادن به این شکل بیهوده است. وی گفت:
"امروز ما استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی را ضروری می‌دانیم اما این استحکام بر اساس تطبیق مفاد موافقتنامه که منجر به ایجاد حکومت شده، صورت گرفته می‌تواند."
چرا سخن عبدالله دال بر سقوط حکومت دریک مرحله یی ناگهانی است؟ دلیلش این است که اجرای مفادات توافق نامه سیاسی به معنی مرگ سیاسی تیم دکترغنی و درواقع خواندن نماز جنازۀ برتری خواهی متمرکز است. او این شهامت را دارد که عبدالله را به یک پول سیاه نخرد و کاغذ پاره توافق سیاسی را مثل کاغذ تشناب استعمال کند.

در همین حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان می‌گوید که بدون توزیع عادلانۀ قدرت، مشارکت فراگیر سیاسی صورت نخواهد گرفت.

آقای ربانی می‌گوید که نظام متمرکز به بن بست رسیده و خواستار عملی شدن بی‌درنگ موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی شد.