-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۲۵, سه‌شنبه

آقای معصوم استانکزی! روح کودک فراهی ترا نفرین خواهد کرد

پیام به ریاست امنیت ملیآقای معصوم استانکزی، آیا فیلم آن کودک رنجور و درگیر افتاده اهل فراه را تماشا کرده ای؟ اگر فرصت چنین کاری را نداری و به امور مهم تر!!، از جمله مهمان داری به طالبان مشغول هستی، اول مقهور وجدانت خواهی شد و رنج های آن کودک بی دفاع و آلام مادر و پدرش که اصلاً به قلم نمی آید؛ همچو سایۀ دادخواه و سرگردان دور سرت خواهد چرخید.

معصوم استانکزی، سرکوب مخالفان را از «خاد» ببرک کارمل و نجیب بیاموز.

من می دانم که ظرفیت کشف و تمرکز اپراتیفی امنیت ملی، فوق العاده است و رد گیری جانیانی که آن کودک را ربوده و درآتش عذاب انداخته اند؛ برای این ارگان کار سختی نیست؛ اما تو امنیت را عبث بند انداخته ای و دردرهم کوبی فرزندان ابلیس، هیچ خیالاتی نداری. تو پوره می دانی که پلیس محلی درتمام ولایات غرقه درفساد و معصیت است و ای چه بسا که درین کفرکرداری دست دارد اما امنیت را از گرو شخصی بازی آزاد کن. حق زنده گی کودک زیبای فراهی را احترام کن.
 امروز امنیت ملی در ردۀ اول شبکه های اطلاعاتی منطقه تبارز کرده است؛ زیاد وقت خود را تلف نکنید؛ فقط به ارگان های مربوطه دستور به کار گیری از تمامی امکانات برای رهایی و قلع و قمع جنایتکاران، ابلاغ کرده و اصرار مؤکد فرمائید. می دانم که شما برای سرکوب دشمنان افغانستان منتصب نشده اید؛ لااقل این یادداشت را برای تان نوشتم که یک پدر هستید و طوری که مطلع هستم فرزندان خود را تا سرحد جنون دوست دارید.