-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۹, پنجشنبه

جمیعت به سوی تجزیه گام برمی دارد

«تنظیم» جمیعت اسلامی، هرگز نتوانست به یک تبدیل «حزب» شود. تارسیده به مرز یک حزب، درآستانۀ تجزیه قرار دارد. (شاخه ربانی) در دست استاد عطا وصلاح الدین واسماعیل خان و (شاخه شورای نظار) درحال یافتن یک سرپرست است. رقابت بر سر این شاخه به هف معامله برسر قدرت با پشتون ها، فرجامی اسفناک خواهد داشت. هردو شاخه از سوی کشور های منطقه مورد حمایت قرار دارند وجیب هردو جناح خالی نخواهد ماند. عطا نسبت به شاخه شورای نظار به حد کافی هدف دار، یک اندازه تاریخ نگر و متکی به قدرت فرهنگی است.